Anti-Reißdraht-Passer KASR

Photo:

Pictures:

Desc.: Kabeldurchfuehrung Reissfest
Size: mm
Legend:
CODE
MATERIAL
ANWENDUNG
KABELMASS UL
KABELMASS
A
B
D
F
FARBE
FIG.
PACK
PDF
CODE
MATERIAL
CODE14FMP2L1
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-1
KABELMASS3.0 - 3.9
A9.5
B8.4
D10.4
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP2L1W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-1
KABELMASS3.0 - 3.9
A9.5
B8.4
D10.4
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP2P4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-1
KABELMASS3.0 - 5.6
A9.5
B8.4
D10.4
F1.6
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP2P4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-1
KABELMASS3.0 - 5.6
A9.5
B8.4
D10.4
F1.6
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP3P4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSP-1/SPT-1
KABELMASS3.0 - 5.6
A11.1
B9.9
D10.2
F1.6
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP3P4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSP-1/SPT-1
KABELMASS3.0 - 5.6
A11.1
B9.9
D10.2
F1.6
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4K1
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2
KABELMASS3.8 - 10.1
A12.7
B11.7
D12.6
F2.4
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4K1W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2
KABELMASS3.8 - 10.1
A12.7
B11.7
D12.6
F2.4
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4K1
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULHPN
KABELMASS4.1 - 7.6
A12.7
B11.7
D12.6
F2.4
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4K1W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULHPN
KABELMASS4.1 - 7.6
A12.7
B11.7
D12.6
F2.4
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4K1
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2
KABELMASS4.1 - 7.6
A12.7
B11.7
D12.6
F2.4
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4K1W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2
KABELMASS4.1 - 7.6
A12.7
B11.7
D12.6
F2.4
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4K1
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULHPN
KABELMASS3.8 - 7.1
A12.7
B11.7
D12.6
F2.4
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4K1W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULHPN
KABELMASS3.8 - 7.1
A12.7
B11.7
D12.6
F2.4
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4K1
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2
KABELMASS3.8 - 7.1
A12.7
B11.7
D12.6
F2.4
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4K1W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2
KABELMASS3.8 - 7.1
A12.7
B11.7
D12.6
F2.4
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4K4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2/HPN
KABELMASS3.0 - 7.6
A12.7
B11.8
D10.3
F2.5
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4K4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2/HPN
KABELMASS3.0 - 7.6
A12.7
B11.8
D10.3
F2.5
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4N4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2/HPN
KABELMASS3.0 - 7.6
A12.7
B11.8
D10.3
F1.6
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP4N4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2/HPN
KABELMASS3.0 - 7.6
A12.7
B11.8
D10.3
F1.6
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5KN4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2
KABELMASS3.8 - 10.1
A14.3
B13.5
D15.5
F1.6
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5KN4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2
KABELMASS3.8 - 10.1
A14.3
B13.5
D15.5
F1.6
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5KN4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2
KABELMASS4.1 - 7.6
A14.3
B13.5
D15.5
F1.6
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5KN4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-2
KABELMASS4.1 - 7.6
A14.3
B13.5
D15.5
F1.6
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5N4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSV/SVT
KABELMASS6.4
A12.7
B11.4
D11.3
F1.6
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5N4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSV/SVT
KABELMASS6.4
A12.7
B11.4
D11.3
F1.6
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5N4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSV/SVT
KABELMASS6.5
A12.7
B13.1
D11.3
F1.6
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5N4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSV/SVT
KABELMASS6.5
A12.7
B13.1
D11.3
F1.6
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5N4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULHPD
KABELMASS7.4
A12.7
B13.1
D11.3
F1.6
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5N4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULHPD
KABELMASS7.4
A12.7
B13.1
D11.3
F1.6
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5P4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSV/SVT
KABELMASS6.4
A12.7
B11.4
D11.3
F2.5
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5P4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSV/SVT
KABELMASS6.4
A12.7
B11.4
D11.3
F2.5
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5P4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSV/SVT
KABELMASS6.5
A12.7
B13.1
D11.3
F2.5
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5P4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSV/SVT
KABELMASS6.5
A12.7
B13.1
D11.3
F2.5
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5P4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULHPD
KABELMASS7.4
A12.7
B13.1
D11.3
F2.5
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP5P4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULHPD
KABELMASS7.4
A12.7
B13.1
D11.3
F2.5
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6N34
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ
KABELMASS9.0
A15.9
B14.0
D15.1
F1.6
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6N34W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ
KABELMASS9.0
A15.9
B14.0
D15.1
F1.6
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6N34
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJT
KABELMASS10.2
A15.9
B14.0
D15.1
F1.6
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6N34W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJT
KABELMASS10.2
A15.9
B14.0
D15.1
F1.6
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6N34
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJT
KABELMASS10.9
A15.9
B14.0
D15.1
F1.6
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6N34W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJT
KABELMASS10.9
A15.9
B14.0
D15.1
F1.6
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6N4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJT/SJO
KABELMASS7.2
A15.9
B14.0
D14.7
F1.6
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6N4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJT/SJO
KABELMASS7.2
A15.9
B14.0
D14.7
F1.6
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6P34
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ/SJT/SJO
KABELMASS8.3 - 9.1
A15.9
B14.0
D14.7
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6P34W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ/SJT/SJO
KABELMASS8.3 - 9.1
A15.9
B14.0
D14.7
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6P35
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ/SJT/SJO
KABELMASS8.3 - 9.1
A15.9
B14.0
D14.7
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6P35W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ/SJT/SJO
KABELMASS8.3 - 9.1
A15.9
B14.0
D14.7
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6L1
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ/SJT/SJO
KABELMASS8.3 - 9.1
A15.9
B14.0
D16.9
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6L1W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ/SJT/SJO
KABELMASS8.3 - 9.1
A15.9
B14.0
D16.9
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6P4
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ/SJT/SJO
KABELMASS7.6
A15.9
B14.0
D14.7
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6P4W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ/SJT/SJO
KABELMASS7.6
A15.9
B14.0
D14.7
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6W1
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ/SJT/SJO
KABELMASS7.6
A12.7
B11.8
D11.1
F2.3
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP6W1W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ/SJT/SJO
KABELMASS7.6
A12.7
B11.8
D11.1
F2.3
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7K2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ/SJT/SJO
KABELMASS8.3 - 9.1
A22.2
B19.6
D19.1
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7K2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJ/SJT/SJO
KABELMASS8.3 - 9.1
A22.2
B19.6
D19.1
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJTO
KABELMASS9.1
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJTO
KABELMASS9.1
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJT
KABELMASS9.4
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJT
KABELMASS9.4
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS10.3
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS10.3
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS10.9
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS10.9
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSTO
KABELMASS10.3
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSTO
KABELMASS10.3
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSTO
KABELMASS10.9
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSTO
KABELMASS10.9
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS10.3
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS10.3
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS9.9
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS9.9
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSTO
KABELMASS9.9
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSTO
KABELMASS9.9
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSTO
KABELMASS10.3
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSTO
KABELMASS10.3
A19.0
B16.8
D18.9
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7W2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJT
KABELMASS9.4 - 10.8
A22.2
B19.6
D19.1
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7W2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULSJT
KABELMASS9.4 - 10.8
A22.2
B19.6
D19.1
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7W2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS/STO
KABELMASS9.9 - 10.9
A22.2
B19.6
D19.1
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP7W2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS/STO
KABELMASS9.9 - 10.9
A22.2
B19.6
D19.1
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP8P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS/ST
KABELMASS13.5 - 15.2
A22.2
B21.3
D20.6
F3.2
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP8P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS/ST
KABELMASS13.5 - 15.2
A22.2
B21.3
D20.6
F3.2
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP9P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS14.4
A27.7
B25.4
D25.1
F7.1
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP9P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS14.4
A27.7
B25.4
D25.1
F7.1
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP9P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS16.3
A28.5
B25.4
D25.1
F7.1
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP9P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS16.3
A28.5
B25.4
D25.1
F7.1
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP9P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS16.5
A27.7
B25.4
D25.1
F7.1
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP9P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS16.5
A27.7
B25.4
D25.1
F7.1
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP9P2
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS17.7
A30.1
B25.4
D25.1
F7.1
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP9P2W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGRunddraht
KABELMASS ULS
KABELMASS17.7
A30.1
B25.4
D25.1
F7.1
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP13L1
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-1
KABELMASS3.0 - 5.6
A11.1
B9.9
D12.7
F1.6
FARBESchwarz
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE14FMP13L1W
MATERIALPA66 UL94V2
ANWENDUNGFlachkabel
KABELMASS ULSPT-1
KABELMASS3.0 - 5.6
A11.1
B9.9
D12.7
F1.6
FARBEWeiß
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
FOLGE UNS AUF